HISTORIA SIGELSBERG

 

Nasledujúce riadky objasňujú historický pôvod názvu Sigelsberg.

 

hist 5

Banská štiavnica a Štiavnické Bane sa právom označujú za srdce baníctva celého regiónu, za jedno z hlavných centier technickej, kultúrnej a duchovnej vzdelanosti, ktoré svojim významom prerástlo rámec Slovenska. Obec Štiavnické Bane premenovaná z pôvodného názvu Piarg, ktorý vznikol spojením dvoch pôvodne samostatných susediacich územných celkov a s pomerne odlišným stredovekým vývojom: Osada Sigelsberg pôvodne patrila do majetku mesta B. Štiavnica, pred r. 1352 ju zabral kastelán hradu Šášov. O zábere tejto a okolitých osád je prvá zmienka z roku 1352, čo je zároveň aj prvý a hodnoverný písomný prameň o existencii Sigelbergu. Druhý celok, z ktorého sa sformovali súčasné Štiavnické Bane tvorila Vindšachta. K jej vzniku v prvom rade prispel rozvoj baníctva. V časoch tureckého nebezpečenstva v 17.st. sa na jej ochranu vybudoval rozsiahly fortifikačný systém. Sigelsberg a Vindšachta, ako pôvodné celky, z ktorých vznikli Štiavnické Bane boli nepochybne prioritnými strediskami baníctva s celoeurópskym významom. Medzi ich prvenstvá patrí v roku 1627 uskutočnenie pokusu s využitím pušného prachu na rozpájanie hornín, ako prvý v Európe. Ako súčasť vodohospodárskeho systému sa tu v 18.sto. vybudovali vodné nádrže – tajchy Dolné a Horné Vindšachtské, Evičkino, Bakomi, Veľké a Malé Richňavské.Dňa 15.8. 1995 bola vyhlásená obec Štiavnické Bane za pamiatkovú rezerváciu v náväznosti na zápis Banskej Štiavnice a okolia do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zaujímavé odkazy